تبلیغات
بزرگ ترین بسته های آموزشی اشتغال زایی و کسب درآمد - نرخ سفیدکاری وگچ بری واینه کاری و رابیتس کاری درسال1393به شرح ذیل میباشد.

هدف اصلی فروشگاه ایجاد کارآفرینی و اشتغال برای جوانان جویای کار میباشد آدرس : 20ti.ir

گچکاری ساده (متر مربع) (تومان)4000-7000
 گچکاری روی رابیتس (متر مربع) 8000-10000
رابیتسکاری(متر مربع)شی و ساده از قرار هر مت 
ابزار ساده (متر طول) 8000
 ابزار روی رابیتس واپن 10000
 گلویی ساده(متر طول) 8000
 آینه کاری (متر مربع) 200000
 سرستون (متر طول) 50000
 چفت و قاشقی برشی(متر طول) 15000
 چفت و قاشقی ساده( متر طول) 12000
 ستون کامل ساده (متر طول) 60000
 گچبری(متر مربع) 8000
 ابزار برشی روی رابیتس(متر طول) 10000
 ابزار روی آرک رابیتس کامل 65000
 سفید کاری روی خاک گچ(متر مربع) 8000
 ابزار ساده(متر طول) 7000
 ابزار برشی(متر طول) 20000
 آینه کاری گره(متر طول) 400000
 آینه کاری مقنس(متر طول) 200000
 ابزار قاب سقف هال(متر طول)